PRESENTACIÓ DEL PROYECTE

La creixent visibilitat de les protestes feministes així com la forta mediatització d’agressions masclistes contra noies joves han situat la qüestió del sexisme com una problemàtica d’interès central entre moltes i molts adolescents. La prevenció de la violència de gènere en els centre de secundària és una qüestió fonamental per fer front a aquest greu problema social, ja que l’alumnat es troba en unes edats clau en la construcció de la seva identitat de gènere i de les seves relacions socials, afectives i sexuals. En els darrers anys, a Catalunya han crescut les iniciatives, les ofertes d’activitats i els recursos per a treballar la prevenció de la violència de gènere, tant per part de les Administracions públiques, com d’associacions i consultores.

Podem considerar, de fet, que ens trobem en un punt d’inflexió: s’ha aconseguit que la problemàtica  de la violència de gènere entri als centres de secundària però alhora es detecten limitacions que porten a pensar que és necessari buscar formes d’abordar la problemàtica que siguin més efectives.